Chúng tôi xin chân thành cám Æn ngài Ted Oppenheimer và Quá Gia dình Oppenheimer (Chicago, Illinois) vì sá giúp dá hào hiáp cho Dá án Chát dác da cam Viát Nam.

 


Thank you, Ted Oppenheimer and thank you, Oppenheimer Family Foundation of Chicago, Illinois for your generous donation to Project Agent Orange--helping to change the world one idea at a time.

 

photo credit: Korey Brownstein

 

Gái táng ngài dóa hoa tÆÆi thám.

 

A thank you flower just for you.